Alle verkiezingsprogramma’s 2012

Voor het gemak – alle verkiezingsprogramma’s van de partijen die zich hebben ingeschreven bij de Kiesraad om mee te doen aan de Tweede Kamer-verkiezingen 2012. Niet alle programma’s zijn definitief. Zodra programma’s definitief zijn, vervangen we de conceptversie. Sommige partijen hebben (nog) geen programma en staan ook niet op deze lijst. Voor partijen die wel hun huiswerk hebben gedaan, al hun programma’s op alfabetische volgorde en met de eerste inleidende paragraaf, om een idee te krijgen: 

50Plus | Programma | “In heel Nederland geldt een wettelijke verplichting van 8% vakantiegeld. Maar de AOW’ers krijgen nog geen 6%. Omdat voor zeer veel mensen de AOW het belangrijkste inkomen is, zal het optrekken van het vakantiegeld naar 8% broodnodig zijn. 40% van de 65-jarigen gaat nooit op vakantie vanwege geldgebrek of een slechte gezondheid (*1). 50PLUS zal een komende regering alleen steunen als er voldoende voor de ouderen wordt gedaan. We stellen als absolute voorwaarde dat het vakantiegeld voor 65-jarigen ook naar 8% gaat.Hierover valt niet te onderhandelen.”

CDA | Iedereen (concept) | “Het gaat om iedereen. Jong en oud, klein en groot, rijk en arm, man en vrouw, ziek en gezond, student en gepensioneerd, stedeling en plattelander, ondernemer en werknemer, nieuwkomer en achterblijver.”

ChristenUnie | Voor de verandering | “Het valt moeilijk te ontkennen. We hebben te maken met een diepe schuldencrisis en economische neergang. Daar gaat dit programma natuurlijk op in. Maar deze verkiezingen gaan over veel meer dan een financiële crisis. Of een vastgelopen economie. Deze crisis gaat over meer dan geld en goed, over meer dan werk, inkomen en een huis. De onvrede over Europa gaat over meer dan de euro en de financiële steun aan wankele landen.”

D66 | En nu vooruit | “D66 wil vooruit. Met zijn allen. Nederland heeft jaren stilgestaan. Er is verzuimd het dak te repareren toen de zon nog scheen. Economie, onderwijs, zorg en eigen verantwoordelijkheid zijn toe aan grondig onderhoud.”

DPK | De Keerpunten van de DPK | “Het Democratisch Politiek Keerpunt is van mening dat het MKB en de ZZP’ers gestimuleerd moeten worden. Concreet gesproken betekend dit de verlaging van de winstbelasting voor startende MKB’ers en kwijtschelding van lokale lasten voor ZZP’ers. Ook is de vermindering van de regeldruk voor ondernemers met 50 % van groot belang. Wij geven ondernemers de ruimte om te investeren in hun bedrijven. Zij zijn de motor van de economie en dienen gestimuleerd te worden in hun uitoefening.”

DPN | Verkiezingsprogramma 2012 | “Als liberale partij zijn wij voorstander van een kleinere overheid en vrijheid voor het individu. In sommige gevallen heeft de overheid echter een belangrijke functie en niet alles kan worden overgelaten aan burgers of het bedrijfsleven.”

Europese Federalistische Partij | Standpunten |  “De afgelopen decennia is de wereld drastisch veranderd. Nieuwe wereldmachten zijn ontstaan, nieuwe problemen zoals energiebeheer en klimaatverandering spelen een belangrijke rol en de financiële crisis heeft Europa, en de wereld, hard geraakt. In deze context, hebben individuele Europese landen steeds vaker moeite om aan de behoeften van de burgers te voldoen. Het is steeds moeilijker en duurder geworden om banen te creëren, om het volk van degelijk onderwijs te voorzien en om de welvarendheid hoog te houden.”

GroenLinks | Groene kansen voor NL | “Het is tijd om aan de slag te gaan. Vijf kabinetten binnen tien jaar zijn er niet in geslaagd de economische en sociale uitdagingen waar Nederland voor staat aan te pakken. De huidige crisis moet worden aangegrepen om de omslag te maken naar een betere en duurzame toekomst.”

Heel Nederland | Tijd voor vertrouwen | “De essentie van HEEL NEDERLAND is dat wij de mens weer centraal gesteld willen hebben in onze maatschappij. Op dit moment is er vanuit de politiek veel aandacht voor economie, milieu en veiligheid. Uiteraard is iedereen gebaat bij een gezonde economie, een schoon milieu en een veilige samenleving. Helaas is onze échte welzijn ondergeschikt geraakt aan deze aspecten. Er worden steeds meer regels opgelegd om het gedrag van ons in goede banen te leiden. Maar deze vele regels lijken eerder een tegengesteld effect te bewerkstelligen en doen het verantwoordelijkheidsbesef afnemen.”

Het Sociaal Contract | Het Sociaal Contract | “Het Sociaal Contract is een manier van denken die roofbouw signaleert en voorkomt.”

Kleptocraten | Programma | –

LibDem| Én liberaal, én sociaal | De politiek in Nederland is op drift. Vooral de middenpartijen zijn op zoek naar een nieuwe koers en weten de kiezer niet te binden. Vandaar het toenemend aantal zwevende kiezers. Kiezers die dan maar een proteststem laten horen.

Libertarische Partij | Volledige tekst partijprogramma | “Als libertariërs streven wij naar een vrije wereld; een wereld waarin niemand wordt gedwongen zijn of haar leven en eigendom op te offeren ten gunste van anderen.”

MenS | Bruggen bouwen naar een nieuwe wereld| Politiek werd en wordt niet gezien als een doel op zich, maar als een weg om gewenste verandering te realiseren. Veranderingen die haar wortels vinden in het besef dat de mens een geestelijk wezen is, verbonden met alles om ons heen. Het is vanuit dit weten vanzelfsprekend om doelstellingen te kiezen die bijdragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld en aan een samenleving, die geen arena meer is voorcommerciële en zakelijke belangen, maar een samenleving in vrijlatende en respectvolle verbondenheid. Daarbij zijn begrippen als integriteit, intuïtie, menselijkheid, verbondenheid en transparantie van het grootste belang.”

Nederlandbeter | Onze kernpunten | “De Godsdienstvrijheid is een groot goed wat we beschermd moet worden. Geloven moet de samenleving goed doen. Diegene die denkt door zijn geloof een ander te moeten intimideren, wordt echter keihard aangepakt!”

Nederland Lokaal | Concept verkiezingsprogramma | “Weet u het nog uit de traditionele ‘Vaderlandse Geschiedenis’ van de lagere school? Het Rampjaar 1672 waarin we tegelijk in oorlog raakten met Engeland en Frankrijk en ons land ”redeloos, radeloos en reddeloos” was. Niet dus: we kwamen er sterker dan ooit uit tevoorschijn. Bijvoorbeeld omdat Michiel de Ruyter op zee alles en iedereen versloeg.”

Partij voor het Volk | Alle agenten en militairen die in opdracht van de Koninklijke landmacht, luchtmacht, marine en Nederlandse Politie zijn uitgezonden naar Afghanistan moeten zich per 1 mei 2012 terugtrekken en terugkeren naar Nederland. Wij zijn van mening dat de militairen goede zaken hebben gedaan bij de wederopbouw in Afghanistan. Ze hebben er scholen, wegen, waterleidingen etc. gebouwd. Nu hebben ze genoeg gedaan en moeten ze het over laten aan Amerika en Afghanistan zelf.

PvdA | Nederland sterker & socialer | “Nederland heeft behoefte aan vooruitgang, aan een nieuw perspectief en aan nieuwe kansen. Nederland snakt naar een uitweg uit de crisis. Die weg uit de crisis loopt via een agenda die groei, nieuwe investeringen en meer banen in evenwicht brengt met verstandig en eerlijk sociaal economisch beleid.”

Piratenpartij | Enter slogan here | “Wie de Piratenpartij ziet als een partij die zich slechts bezighoudt met downloaden moet zeker doorlezen. Het downloaddebat gaat slechts over één aspect van de vrije informatiesamenleving die de Piratenpartij voorstaat. Het gaat ons om de unieke kans die het internet biedt om informatie en cultuur te delen, om de informatiebalans tussen regering en volksvertegenwoordigers te herstellen en de barrière tussen het volk en haar vertegenwoordigers te slechten.”

PvdD | Hou je vast aan je idealen | “De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. de economie is in de greep geraakt van monetaire  vraagstukken. geld regeert; alles wat werkelijk waarde heeft wordt hieraan ondergeschikt gemaakt. De dieren en de natuur zijn verworden tot een product met een prijs. Zelfs de verlangens en zorgen van mensen worden uitgedrukt in geld. deze eenzijdige benadering staat de noodzakelijke koerswijziging in de weg.”

P.V.D.M. en alle andere aardbewoners | Verkiezingsprogramma | “Ons verkiezingsprogramma moet gezien worden als een wetsvoorstel. We stellen voor dat we met z’n allen gewoon overeenkomen om op een andere manier te gaan leven dan we nu doen. Kortom ons verkiezingsprogramma is gelijk ons wetsvoorstel.”

PVV | Hun Brussel, ons Nederland | “Het is een Chinese verwensing: moge U leven in interessante tijden. Anno 2012 leven wij in interessante tijden. Veel van de uitdagingen van Nederland zijn enorm: ons verlies aan soevereiniteit, de constante groei van de islam, de slechte economische situatie, de uitholling van de zorg en verzorging van onze ouderen, de bizarre keuzes van Kunduz.”

SGP | Daad bij het woord!| “Het christelijk geloof is uniek. Het is goed voor ieder mens, én voor de samenleving als geheel. Ons land staat in een rijke christelijke traditie, een traditie die er zijn mag! Sterker nog: die willen we levend en in ere houden!”

SOPN | De tijd van vernieuwing is NU | “Een kernprobleem van het huidige overheidsbeleid is de vergaande versnippering. Verspilling door langs elkaar heen werken en zelfs tegenstrijdige wet- en regelgeving zijn hiervan het gevolg. In plaats van beheersing via verdeling staat de SOPN besturing vanuit samenhangvoor. De nadruk ligt daarbij op een integrale aanpak van locale knelpunten door de betrokkenen zelf. Dit betekent het stimuleren van oplossingen die vanuit de basis ontstaan en gedragen worden, in plaats van het van bovenaf trachten deze op te leggen. De SOPN benadert ieder aspect of facet altijd vanuit de heelheid van het geheel, wat veelal wordt aangeduid als (w)holisme.”

SPEen beter Nederland voor minder geld | “Politici hebben gefaald, u bent nu aan het woord. De verkiezingen van 9 juni 2010 zijn de belangrijkste verkiezingen sinds tijden. U bepaalt nu bij wie u de sturing van de samenleving in handen legt.”

VVD | Niet doorschuiven maar aanpakken | “We leven in onzekere en moeilijke tijden. Nederland is een van de mooiste, meest sociale en welvarendelanden ter wereld. Maar de welvaart die zo vanzelsprekend leek, is breekbaar.”

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.